Hizmetlerimiz

Amaç ve Faaliyet Konuları:

 
EMİRKOOP’UN amacı, ortak kooperatiflerimizin; 
 
Konut üretimine yönelik çalışmaların öncülük etmek, ortak çıkarlarını korumak,
Ortakların temel gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,
Ekonomik, toplumsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, 
Hesap ve işlemlerini denetlemek ve kentleşmenin sağlıklı oluşumuna katkıda bulunmaktır.
 
Bu amaçla EMİRKOOP, aşağıdaki konularda faaliyet gösterir; 
 
1. Ortak kooperatifler için konut alanları (Arsa) satıp, almak, alt yapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlamak, 
 
2. Ortak kooperatif adına konut elemanları ile inşaat malzemeleri toptan temin etmek, bu alanlarda gerektiğinde yatırıma yönelmek,
 
3. Ortak kooperatiflerin yararlanacakları tip projeler hazırlamak, bu projelerin denetimi yapmak,
 
4. Konutların üretiminde kooperatifler adına yükleyici firma yâda firmalara gerektiğinde kefil olmak, gerektiğinde konut üretimini yüklenerek bu amaçla düzenlemeler yapmak, 
 
5. Kooperatiflerin kredi gereksinmelerinin karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunmak, kredilerin amaca uygun kullanılmasını sağlayıcı önlemler almak,
 
6. Yurt içinde temin edilemeyen araç – gereç ve makinelerin dış alımını yapmak,
 
7. Toplu kullanım alanlarının düzenlenmesi, okul, kreş, cami, oyun ve eğlence yapıları ile alış-veriş merkezlerinin yapım ve kullanımı konularında belediye ve ilgili kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak,
 
8. Ortak kooperatiflerin muhasebesini tutmak, çalışma hesap ve işlemlerini denetlemek, idari konularda kooperatiflere yardımcı olmak,
 
9. Konut kooperatifleri merkez birliğine ortak olmak,
 
10. Kurulması halinde kooperatifler bankasına ortak olmak,
 
11. Ortak kooperatiflerin yöneticisi, personel ve ortaklarının eğitimi amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak,
 
12. Ortak kooperatifin çalışmalarının düzenli ve uyumlu olmasını sağlayacak yönetmelikler hazırlamak,
 
13. 1163 sayılı kanunun uyarınca, menkul ve gayrimenkul almak, ortak kooperatiflerini satmak, ipotek işlemleri yapmak, irtifak intifa, şufa, vefa ve iştirak hakları tesis etmek,
 
14. Ortak kooperatiflerin, ortaklarının yerleşim sonrasında ortaya çıkacak temel gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,
 
15. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturmak, konusu ile ilgi eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
 
ÖZETLE; 
 
Anasözleşmemizde belirlenen amaçlar çerçevesinde; 
 
Üye kooperatiflerle birlikte, planlı bölgelerde sağlıklı konutlar üretmek, 
 
Hızla büyümekte ve gelişmekte olan BURSA ’mızda, sağlıksız ve çarpık kentleşmenin önüne geçmek, Tarihi ve Turistik çevre ile doğal yapının daha fazla bozulmasını önlemek, sürdürülebilir yaşam sağlayan çağdaş kentler oluşturmaktır.